In case of urgent equiryplease call our 24 hours Assistance Hotline: +36 (70) 558 5405|General Enquiries: office@busrentalbudapest.hu

Bus Rental Budapest

ÁSZF

Busrental Budapest – ÁSZF

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ”) a Bony-Invest Kft.(a továbbiakban: „ Szolgáltató”) által üzemeltetett www.busrentalbudapest.hu domain néven elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül a meghirdetett szolgáltatások (a továbbiakban együtt: „Szolgáltatás”) megrendelésére vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Szolgáltatást megrendelő személyek (a továbbiakban: „Megrendelő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (az Szolgáltató és Megbízó a továbbiakban együttesen: „Felek”).

1.Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A szolgáltató a Weboldalon elérhető szolgáltatások esetében Bony-Invest Kft.

Bony-Invest Kft. adatai:

Székhely: 7150 Bonyhád, Zrínyi utca 25..

E-mail cím: info@busrentalbudapest.hu

Adószám: 14795572-2-17

Cégjegyzékszám: 17-09-007274

1.2.A jelen ÁSZF a Szolgáltatás megrendelésével kapcsolatban teljes körűen szabályozza a Bony-Invest Kft. és a Megrendelő jogait és kötelezettségeit.

1.3.Bony-Invest Kft. kijelenti, a Megrendelő pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt Bony-Imvest Kft. és a Megrendelő között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Szárazföldi személyszállítás autóbusszal, gépkocsivezetővel, online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

1.4.A Weboldalon keresztül Megrendelést elektronikus úton lehet leadni, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.

1.5.A Felek között a Megrendelésre vonatkozó szerződés a megrendelés  Bony-Invest Kft. általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket Bony-Invest Kft. a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar vagy angol nyelven jön létre.

1.6.A megrendelés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Megrendelő felel. Bony-Invest Kft. kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Az elküldött Megrendelést érint ő adatok módosítására az info@busrentalbudapest.hu e-mail címen van lehetőség.

2.Megrendelés

2.1.Ajánlatkérés és Szerződéskötés

Megrendelő a Szolgáltató által biztosított email címen ajánlatot kér Szolgáltatótól, Szolgáltató 24 órán belül elektronikus úton ezt megküldi. Amennyiben Megrendelő az ajánlatban szereplő feltételeket és a szolgáltatási díjat (továbbiakban Szolgáltatási Díj) elfogadja, azt írásban – szintén elektronikus úton – megerősíteni köteles, ezzel a Szolgáltatói Szerződés megkötésre került.

Szolgáltató által biztosított email cím ajánlatkérésre:

info@busrentalbudapest.hu

2.2.A Weboldalon meghirdetett Szolgáltatásokért fizetendő Szolgáltatási Díj általános forgalmi adót nem tartalmazó nettó díj.

2.3.A Szolgáltatási díjak változtatásának a jogát Bony-Invest Kft. fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül azon Megrendelések díját, amelyekre vonatkozóan a Megrendelő a megrendelését már elküldte, a Megrendelő tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a Megrendelés elküldésekor lát az oldalon.

2.4.A megrendelés menete

Bony-Invest Kft. a Megrendelés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Megrendelő által a megrendelés során megadott e-mail címre, a mely tartalmazza a megrendelés adatait, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatokban a Megrendelő bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti Bony-Invest Kft. felé az info@busrentalbudapest.hu e-mail címen. A Megrendelőnek a Szolgáltatási Díjat a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell megfizetnie a Szolgáltatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a Megrendelő részére, akkor a Megrendelő ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Megrendelőt nem köti a megrendelés és nem köteles a Szolgáltatást igénybe venni sem. Ha a Megrendelő a visszaigazoló e-mailben írt fizetési határidőn belül a Szolgáltatási Díjat nem fizeti meg, úgy ezt Bony-Invest Kft.  a Megrendelő szerződéstől történő elállásának tekinti. A Szolgáltatási Díj Bony-Invest Kft.-hez történő beérkezését követően a Megrendelő a véglegessé vált Megrendelésről e-mail útján visszaigazolást kap.

3.Fizetési feltételek

Megrendelő a Szolgáltatóval kötött Szolgáltatási Szerződés megkötésével egyidejűleg elfogadja, hogy a Szolgáltatási Szerződésben szereplő Szolgáltatási Díjat egyösszegben, előre megfizetni köteles, amennyiben a Szolgáltatási Szerződés erről másképpen nem rendelkezik. Megrendelő a Szolgáltatási Díjat az alább felsorolt módokon teljesítheti:

  • banki átutalással, a Szolgáltató nevére (Bony-Invest kft) szóló, Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 10404687-50515451-54521018 számú bankszámlájára
  • bankkártyával a Szolgáltatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően, a Szolgáltatás megkezdésének időpontjában, elektronikus mobil bankkártyás terminálon
  • B-Payment elektronikus bankkártyás fizetéssel

Fenti fizetési módok alkalmazását együttesen a Szolgáltatási Szerződésben kell előzetesen szabályozni, a Szerződésben kikötött fizetési módtól eltérni csak Szolgáltató írásbeli hozzá járulásával lehet.

4.A Felek jogai és kötelezettségei

4.1. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1.1.A Megrendelőnek jogában áll a megrendelt szolgáltatást korlátozások nélkül igénybe venni. A Megrendelő nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

4.1.2. A Megrendelő köteles a Szolgáltatói Szerződés szerinti Díjat az abban foglalt határidő szerint teljesíteni.

4.1.3. Megrendelő köteles a szolgáltatást körültekintően igénybe venni, maximálisan megóvva a szolgáltatást biztosító jármű épségét és tisztaságát. Tudomásul veszi, hogy Megrendelő a szolgáltatást biztosító járművel való utazás alkalmával alkoholt csak Szolgáltató előzetes hozzá járulása mellett fogyaszthat, továbbá nem dohányozhat.

4.2. Bony-Invest Kft. jogai és kötelezettségei

4.2.1. A Szolgáltatási Díj 100%-a  nem visszatéríthető, amennyiben Megrendelő a Szolgáltatási Szerződésben megjelölt szolgáltatás megkezdésének időpontja előtt 48 órával a Szolgáltatói Szerződést felmondja, vagy reptéri utas felvétel esetén Megrendelő lekési a járatot, vagy törlik a járatot, vagy egyéb okokból a repülőgép más városban száll le.

4.2.2. A Szolgáltatási Díj 50%-a nem visszatéríthető, amennyiben Megrendelő a Szolgáltatási Szerződésben megjelölt szolgáltatás megkezdésének időpontja előtt 4 nappal a Szolgáltatói Szerződést felmondja.

4.2.3. A Szolgáltatási Díj 100%-a visszatéríthető, amennyiben Megrendelő a Szolgáltatási Szerződésben megjelölt szolgáltatás megkezdésének időpontja előtt 4 napon túl a Szolgáltatói Szerződést írásban felmondja. 

4.1.4. Repülőtéri utas felvétel esetén kollégánk az utas nevével ellátott táblával az érkezési terminál kijáratánál várakozik, azonban ha zsúfolt a terminál vagy az utas nem találkozik a sofőrrel, a Megrendelő kötelezettsége a Szolgáltató előzetesen megküldött elérhetőségein Szolgáltatót informálni.

5. Elállási jog

5.1. A Megrendelő a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha a Megrendelő az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Bony-Invest Kft -hez (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikére:

postai cím : 7150 Bonyhád, Zrínyi utca 25.

e-mail: info@busrentalbudapest.hu

A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

5.2. Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Bony-Invest Kft. visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során Bony-Invest Kft. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

6.Utazási feltételek

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a gépkocsivezetőkre vonatkozó legfontosabb hatályos előírásokról az Európai Parlament és Tanács 561/2006/EK rendelete alapján:

6.1.Munkaidő

1 sofőr munkaideje 24 órán belül legfeljebb 13 óra lehet (a busznak a telephelytől való indulásától az oda való visszaérkezéséig), mely 15 órára hosszabbítható, ha a gépkocsivezető 3 óra megszakítás nélküli pihenőidőt tud tartani. A munkaidőbe az az idő is beleszámít, amit a gépkocsivezető nem vezetéssel tölt, de rendelkezésre áll.

6.2.Vezetési idő

A napi munkaidőn belül 1 gépkocsivezető napi 9 órát tölthet vezetéssel, mely heti két alkalommal 10 órára növelhető. 1 gépkocsivezető folyamatosan 4 és fél órát vezethet, ez után kötelezően legalább 45 perces szünetet kell tartania.  Ha 4 és fél órán belül áll meg és nem veszi ki egyszerre a 45 perces szünetet, akkor először egy minimum 15 perces szünetet kell tartania, melyet egy minimum  30 perces szünetnek kell követnie. A második szünetnek mindenképpen legalább 30 percesnek kell lenni, függetlenül attól, hogy az első szünet meghaladta-e a 15 percet. 15 percen belüli megállás vezetésnek számít!

6.3.Pihenőidő

Napi minimum 11 óra, melyet a gépkocsivezetőnek szálláshelyen kell eltöltenie. A pihenőidő két részletben is kivehető, az első része legalább 3 óra, a második része legalább 9 óra egybefüggő pihenőidő kell legyen.

Amennyiben a program nem teszi lehetővé fenti szabályok betartását, úgy két gépkocsivezető szükséges.

Két gépkocsivezető folyamatosan 20 órát tölthet vezetéssel (felváltva vezetnek), ezután 9 óra egybefüggő pihenőidőt kötelesek szálláshelyen eltölteni.

A vezetési- pihenő- és munkaidő betartásáért a gépkocsivezető felelősséggel tartozik, az időkorlátokat túllépő mozgásokat megtagadhatja.

7.Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

7.1.A Megrendelő a Weboldallal, a Weboldalon közzétett Szolgáltatásokkal, elküldött megrendeléseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén Bony-Invest Kft. ügyfélszolgálatához fordulhat a Weboldalról elérhető Kapcsolat menü használatával vagy az info@busrentalbudapest.hu e-mail címen.

7.2.A Megrendelőnek Bony-Invest Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton az info@busrentalbudapest.hu e-mail címen. A beérkezett panaszokat 30 napon belül elbíráljuk és a Megrendelő által megadott elérhetőségen a Megrendelőt írásban értesítjük az eredményről.

8.Egyebek

8.1. Bony-Invest Kft. megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállalnak a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. Bony-Invest Kft. a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Megrendelők tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő Szolgáltatás megrendelés feltételezi a Megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

8.2.Bony-Invest Kft. nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

8.3.Bony-Invest Kft. a megrendelés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Megrendelő részére. Bony-Invest Kft. nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

  • Ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be.
  • A Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

8.4. A Weboldalon történő szolgáltatások megrendelés tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefügg ő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

8.5. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. Bony-Invest Kft. bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

8.6. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a Jelentkező a felmerül ő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a Pest Megyei Békéltető Testülethez székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240., levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81fordulhat.

 

 

 

SightseeinG

Discover the sights of Budapest with us with full comfort

More Info

Excursions

Travel with us in and out of Hungary to different destinations

More Info

Partners

Limousine BudapestAll Credit Cards acceptedPayPalIT ServicesApollo Tyres
Online Reservation
Your Name *:
Type of vehicle:
Destination *:
Place of pick up *:
Number of traveling person *:
Flight number:
Scheduled arrival time *:
Date of travel *:
Your email *:
Your telephone number:
Other information:

Marked (*) fields are mandatory